امور اجرایی

اخذ پایان کار

اخذ پروانه

کمیسیون ماده 100

تخلفات ساختمانی

تغییر کاربری

صورت مجلس تفکیکی

املاک واقع در طرح های شهرداری

تهاتر املاک در شهرداری

دعاوی علیه شهرداری

1. دعاوی قراردادی

دعاوی شهرداری با اشخاص

مطالبات پیمانکاران

دعاوی کارمندان شهرداری

2. دعاوی عوارض

عوارض ساخت

عوارض تفکیک و افراز

عوارض اصناف و مشاغل

عوارض تبلیغات و تابلو

کمیسیون ماده 77

3. دعاوی تصرف

مطالبه بهای ملک از شهرداری

رفع تصرف عدوانی رفع ممانعت از حق

4. دعاوی کیفری

تخریب توسط عوامل شهرداری

ضرب و جرح توسط کارمندان شهرداری

ممانعت از فعالیت کسبه