دادخواست صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری و منع ادامه عملیات ساختمانی.docx