دادخواست الزام به پرداخت میزان بدهی بانک مرتبط به مورد معامله و فک رهن.docx