جزوه جزای عمومی

جزوۀ حقوق جزای دکتر اکرمی.docx

جزوۀ حقوق جزای عمومی 2 و 3 دکتر اکرمی - Copy.docx

کته کلیدی حقوق جزای عمومی.doc

دفاع مشروع در حقوق جزايي ايران.doc

کتاب جرم ومجرم.doc