ردیف اول مشخصات خواهان یا همان مدعی، ردیف دوم مشخصات خوانده یا همان طرف دعوی شما، ردیف سوم مشخصات وکیل مدعی یا خواهان، ردیف چهارم که مهمترین بخش دادخواست میباشد خواسته که دارید باید درج نمایید و اگر در این قسمت دادخواست اشتباه نمایید کل در دعوی شما رد میگردد یا اینکه رسیدگی به ان انجام نمی شود و شما در این قسمت حتما باید از وکیل دادگستری مشاوره حقوقی بگیرید.و ردیف پنجم که در این قسمت چنانچه دلیلی دارید که اثبات کننده ادعا شما هست را بنویسید و بخش بعدی بعدی دادخواست شرح دادخواست می باشد در این قسمت توضیحات خودتان را کاملا و شفاف بنویسید به نحوی که وقتی قاضی می خواند دقیقا متوجه موضوع و خواسته شما گردد.

آنچه را که باعث افزایش پرونده و طولانی شدند روند رسیدگی به پرونده در محاکم دادگستری شده این است که مراجعه کنندگان چون فاقد دانش حقوقی بوده در نوشتن دادخواست که مهمترین بخش دعوی میباشد اشتباه میکنند و این اشتباه گاها پیامد منفی بسیار دارد از جمله از دست دادن حق و یا طولانی شدن رسیدن به حق یا خواسته خودتان در داد خواست میباشد. لذا بهترین مسیر قبل از طرح دعوی و یا نوشتن دادخواست مشاوره با وکیل دادگستری میباشد . از جمله خدمات وکیلچی، نگارش دادخواست به صورت انلاین میباشد.شما در این موسسه میتوانید به صورت انلاین ضمن اخذ مشاوره حقوقی رایگان، دادخواست های خودتان را به صورت تایپ شده از وکیل پایه یک دادگستری دریافت نمایید