خلع ید

الزام به تحویل ملک

ابطال سند رسمی و عادی

اثبات مالکیت

تصرف عدوانی

تنفیذ قراردادهای ملکی

فسخ قراردادهای ملکی

الزام به پرداخت ثمن

اجرت المثل ایام تصرف ملک

مطالبه مال موهوبه و مال الصلح ملکی

ابطال صلح نامه و هبه نامه ملکی

رفع مزاحمت و ممانعت از حق

فروش ملک غیر

جعل سند املاک

سرقفلی

الزام به تنظیم سند رسمی