دادخواست توقف عملیات اجرایی، ابطال مزایده، دستور موقت و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال.docx