دعوای ابطال وکالتنامه فروش ،زمانی مطرح میشودکه مدعی بخواهدمانعی راکه عقدباطل در راه اجرای حقوق او به وجود آورده است،ازمیان بردارد.دعوای ابطال وکالتنامه فروش گاهی از طرف موکل مطرح میشود،وگاهی نیز امکان دارد از سوی شخص ثالث مطرح گردد.ابتدا به شرح ذیل درخصوص انواع وکالت و موارد ابطال وکالتنامه فروش توضیح خواهیم داد:

 • انواع وکالتنامه فروش
 • شرط وکالت وکیل ضمن عقد لازم به چه صورت است؟
 • موارد ابطال وکالتنامه فروش بلاعزل
 • نحوه طرح دعوای ابطال وکالتنامه فروش
 • اقامه دعوای ابطال وکالت نامه فروش در دادگاه
 • مدارکی که باید ضمیمه ی دادخواست ابطال وکالت بلاعزل گردد
 • ابطال وکالتنامه فروش

انواع وکالتنامه فروش

وکالتنامه های فروش به دو دسته ذیل تقسیم میشود:

۱- وکالت فروش با حق عزل : دربرخی موارد در وکالتنامه تنظیم شده ،موکل حق عزل را در هر زمانی دارد در اینصورت میتواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل نماید.
عزل وکیل ممکن است به طور ضمنی باشد.مثلا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد که با وکالت منافی باشد . یا وکیل دیگری برای انجام مورد وکالت تعیین کند. البته باید توجه داشت موکل موظف است عزل وکیل را به اطلاع وی برساند.بنا به ماده 680 قانون مدنی ، تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید ، نسبت به موکل نافذ است .درغیراینصورت معامله ای که وکیل طبق وکالتنامه فروش ، انجام داده است ، صحیح میباشد.و موکل نمیتواند ادعا نماید که وکیل خود را سابقا عزل نموده است.

ابطال وکالتنامه فروش

ابطال وکالتنامه فروش

درصورتیکه وکالتنامه فروش با حق عزل باشد موکل برای عزل وکیل مشکلی ندارد.وبدون مراجعه به مراجع قضایی میتواند اقدام نماید،مگراینکه موضوع وکالت انجام شده باشد.و موکل ادعا نماید قبل از انجام موضوع وکالت،وکیل را عزل نموده است.درچنین حالتی ناچار به طرح دعوا در مراجع قضایی میباشد.

۲- وکالت فروش بلاعزل : در بسیاری از وکالتنامه ها مشاهده میشود که موکل حق عزل وکیل را از خود ساقط مینماید.و این امر مستلزم آن است که وکالت وکیل ضمن عقد لازمی شرط شود،یاعدم عزل وکیل درضمن عقد لازمی شرط شود.

بیشتر بخوانید :  وکالت فروش ملک

شرط وکالت وکیل ضمن عقد لازم به چه صورت است؟

این شرط به دو صورت امکان پذیر است:
ـ وکالت وکیل به صورت شرط نتیجه ضمن عقد لازمی قرار داده شود:
دراینصورت عقد وکالت جزء عقد لازم شده و طبق آن لازم میشود.چنانچه شرط وکالت ضمن عقد لازم به نفع وکیل باشد،وکیل میتواند استعفاء دهد.اما چنانچه شرط وکالت ضمن عقد لازم به نفع وکیل باشد وکیل حق استعفا ندارد.اگر شرط وکالت درضمن عقد لازم به نفع طرفین باشد هیچیک از آنها نمیتواند عقد وکالت را منحل نماید.
ـ وکالت وکیل به صورت شرط فعل ضمن عقد لازم قرارداده شود:
این نیز مانند وکالتی است که به صورت شرط نتیجه حاصل شده باشد.مانند اینکه کسی خانه خود را به شخصی اجاره دهد.و بر موجر شرط شود که مستاجر را وکیل در فروش آن خانه نماید.موجر طبق شرط ملزم است مستاجر را وکیل در فروش خانه کند.
عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازمی شرط شود:دراینصورت عقد وکالت به صورت مستقل میباشد و عدم عزل وکیل در عقد لازم دیگری شرط میشود.همچنین میتوان شرط عدم عزل وکیل را ضمن عقد وکالت درج نمود.

موارد ابطال وکالتنامه فروش بلاعزل

به تصور برخی از افراد وکالتنامه بلاعزل برای همیشه اعتبار دارد و نمیتوان ابطال گردد.درحالیکه درمواردی مانند فوت یا جنون یکی از طرفین عقد وکالت منفسخ میشود.همچنین شخص میتواند عملی را که وکالت انجام آن را به وکیل داده است خود انجام دهد.مثلا در وکالتنامه فروش موکل میتواند خود آن را بفروشد.و اینکه وکالتنامه بلاعزل بوده تاثیری ندارد.زیرا اثر شرط مزبور آن است که موکل نمیتواند وکیل را عزل نماید.ممکن است گفته شود قصد طرفین از دادن وکالت بلاعزل سلب حق عمل منافی با امر وکالت از موکل است.در این خصوص باید به قرائن و اوضاع و احوال دقت نمود.درصورتیکه قصد طرفین از وکالت بلاعزل سلب حق عمل منافی با مورد وکالت از موکل بوده،تعهد مزبور الزام آور است.مثلا اگر کسی خانه ای را خریداری نماید.وضمن آن به فروشنده وکالت دهد که باغ او را بفروشد وآنچه به دست می آورد ثمن خانه میباشد.موکل نمیتواند خانه را به دیگری هبه کند.

موارد ابطال وکالتنامه فروش بلاعزل به شرح ذیل میباشد:

 1. دعوای ابطال وکالتنامه فروش به جهت استعفای وکیل از وکالت بلا عزل:در صورتی که وکیل در وکالت بلاعزل با حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی از موضوع وکالت بلا عزل استعفا نماید، وکالت بلاعزل باطل شده و بی اثر می گردد.
 2. دعوای ابطال وکالتنامه فروش به جهت فوت موکل
  طبق ماده ۶۷۸ قانون مدنی عقد وکالت به فوت موکل از بین میرود،هرچند وکالتنامه از نوع بلاعزل باشد.درصورت فوت موکل باید دید قبل از انجام موضوع وکالت فوت کرده است یا پس از آن.چنانچه موکل پس از انجام موضوع وکالت فوت کرده باشد تاثیری در وکالتنامه ندارد.اما درصورت فوت موکل پیش از انجام موضوع وکالت،وکالتنامه مزبور باطل میباشد.
  درصورتیکه پس ازفوت موکل ملکی که برای فروش آن به شخصی وکالت داده شده است منتقل شود.ورثه میتوانند با اثبات فوت مورث خود ابطال وکالتنامه را بخواه
 3.  دعوای ابطال وکالتنامه فروش به جهت فوت وکیل
  گاه وکالتنامه فروش صرفا جهت فروش ملکی میباشد.یعنی شخصی وکیل میشود ملک متعلق به موکل خود را به فروش رساند.دراینصورت چنانچه وکیل فوت نماید وکالتنامه خود به خود منفسخ میشود.اما دربسیاری مواقع مشاهده میشود وکالتنامه فروش نوعی قرارداد بیع است.یعنی شخصی ملک خود را به دیگری میفروشد وبرای برخی امور اداری وتنظیم سند وکالت میدهد.
  دراینصورت چنانچه وکیل فوت نماید ورثه وی میتوانند الزام فروشنده را به تنظیم سند رسمی تقاضا نمایند.لذا متن وکالتنامه و قرائن و امارات موجود نشان دهنده قصد طرفین از اعطای وکالت نامه میباشد.
 4. دعوای ابطال وکالتنامه فروش به جهت حجر موکل و وکیل
  طبق قانون مدنی حجر موکل باعث از بین رفتن وکالت میشود.و موکل زمانی میتواند وکالت دهد که خود بتواند آن را انجام دهد.پس اگر خود وی نتواند کاری را انجام دهد نمیتواند در آن مورد به وکیل وکالت دهد.مقصود از حجر عدم رشد است.بنابراین درصورتیکه دراثنای وکالت هریک ازطرفین محجور شوند وکالتنامه باطل میباشد،ویااینکه ثابت شود موکل هنگام اعطای وکالت محجور بوده است.پس از اثبات این موضوع میتوان دادخواست ابطال وکالتنامه فروش را مطرح نمود.
 5. دعوای ابطال وکالتنامه فروش به جهت از بین رفتن مورد وکالت
  درصورتیکه متعلق وکالت از بین برود وکالت منفسخ میشود.در این خصوص باید اثبات شود که مورد وکالت از بین رفته است.درصورتیکه انجام امر وکالت موقتا ممتنع گردد،وکالت منفسخ نمیشود مانند بازداشت موقتی ملک که موضوع وکالت میباشد.
 6. دعوای ابطال وکالتنامه فروش به جهت عدم رعایت مصلحت و غبطه موکل
  طبق ماده ۶۶۷ قانون مدنی وکیل باید در اقدامات خود،مصلحت موکل را رعایت نماید.ودرصورتیکه وکیل رعایت مصلحت موکل را ننماید،تجاوز ازحدود مصلحت موکل نموده وعمل او فضولی میباشد.یعنی درصورت تنفیذ موکل معامله انجام شده نافذ و صحیح میباشد.اما امکان دارد موکل این عمل وکیل را قبول نماید.دراینصورت میتواند دادخواست ابطال وکالتنامه فروش را به جهت عدم رعایت مصلحت مطرح نماید.ودراین مورد هم فرقی نمیکند که وکالت بلاعزل باشد.
 7. دعوای ابطال وکالتنامه فروش به جهت خارج شدن وکیل از حدود وکالت
  طبق ماده ۶۶۳ قانون مدنی وکیل نمیتواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد.هرعملی که وکیل خارج ازحدود وکالت انجام دهد،نسبت به موکل فضولی میباشد وموکل میتواند آن را قبول یا رد نماید.وموکل میتواند دعوای ابطال وکالتنامه فروش به جهت خارج شدن وکیل از حدود وکالت را مطرح نماید.
 8. دعوای ابطال وکالتنامه فروش به جهت ابطال مبایعه نامه
  دربرخی موارد مبایعه نامه ای بین طرفین تنظیم میشود.و همزمان جهت انجام امور اداری و مراجعه به شهرداری ودفترخانه وکالتنامه رسمی تنظیم میشود.ممکن است درمبایعه نامه مشکلی وجود داشته باشد که باطل گردد.لذا به جهت بطلان مبایعه نامه وکالتنامه هم باطل میگردد.و به نوعی از بین رفتن موضوع وکالت مباشد.دراینصورت دعوای ابطال مبایعه نامه و ابطال وکالتنامه همزمان قابل طرح میباشد.حال اگر طبق وکالتنامه سندرسمی انتقال تنظیم شده باشد میتوان دعوای ابطال سندرسمی را هم زمان مطرح نمود.

بیشتر بخوانید :  مطالبه ثمن معامله در چه صورتی امکان پذیر است؟

چنانچه در فاصله ی بین انعقاد عقد بیع تا حضور در دفاتر اسناد رسمی، فروشنده فوت نماید با انحلال وکالتنامه تکلیف خریدار چیست؟

با توجه به عدم اعتبار وکالتنامه در اثر فوت موکل (فروشنده ) در اینجا خریدار ،  به وراث مراجعه می نماید .در صورت استنکاف وراث از حضور در دفتر خانه ،از طریق مراجع قضایی ملزم به انجام تشریفات خواهند شد.

نحوه طرح دعوای ابطال وکالتنامه فروش

دعوای ابطال وکالتنامه فروش از سوی طرفین عقد یا شخص ثالث قابل طرح میباشد.چنانچه از سوی شخص ثالث مطرح گردد باید موکل و وکیل هردو طرف دعوا قرار گیرند.

اقامه دعوای ابطال وکالت نامه فروش در دادگاه

شخصی که وکالت بلاعزل داده است ، چنانچه مدعی عدم انعقاد اصل عقد گردد ،و ادعا دارد که اصلا عقدی صورت نگرفته است ، تا وی شرط بلاعزل بودن آن را بپذیرد . در اینجا باید با تنظیم دادخواست با موضوع ابطال وکالتنامه فروش به دادگاه عمومی حقوقی مراجعه و نسبت به طرح دعوای ابطال وکالت نامه بلاعزل اقدام نماید.رای دادگاه در این خصوص جنبه اعلامی داشته و نیازی به صدور اجرائیه ندارد.

مدارکی که باید ضمیمه ی دادخواست ابطال وکالت بلاعزل گردد

 • وکالتنامه ای که ابطال آن در خواست شده است .
 • مدارک هویتی
 • گواهی شهود
 • اقرار خوانده