محکوم علیه غایبی که به سبب عذر موجه نتوانسته در مهلت مقرر واخواهی نماید، اجازه داده که پس از مهلت مقرر نیز دادخواست واخواهی را تقدیم نماید. در این صورت واخواه باید پس از رفع عذر دادخواست واخواهی دهد و جهات عذر و دلیل موجه بودن آن را به دادگاه صادرکننده حکم غیابی تقدیم نماید. دادگاه ابتدا ادعای او را مورد رسیدگی قرار داده و درصورتی که عذر را موجه تشخیص دهد، قرار قبولی دادخواست واخواهی را صادر می­نماید که در اینصورت چنانچه حکم درحال اجرا باشد، متوقف می­شود. چنانچه دادگاه عذر اعلام شده موجه تشخیص ندهد قرار رد دادخواست واخواهی را صادر می­نماید

مهلت واخواهی درصورت ابلاغ قانونی حکم غیابی:

درصورتی که ابلاغ واقعی حکم غیابی ممکن نباشد، ابلاغ قانونی شده و معتبرخواهد بود. مهلت واخواهی نیز درصورت ابلاغ قانونی حکم حسب مورد ۲۰ روز یا ۲ ماه است.بنابراین محکوم علیه غایب درصورت ابلاغ قانونی حکم نیز علی القاعده نمیتواند خارج از مهلت مقرر واخواهی نماید. درعین حال چنانچه واخواه مدعی باشد که با ابلاغ قانونی از مفاد حکم آگاه نگردیده میتواند دادخواست واخواهی خارج از مهلت خود را به دادگاه صادرکننده حکم غیابی تقدیم نماید.

دادگاه ابتدا خارج از نوبت در این مورد رسیدگی می­نماید و چنانچه درستی ادعای واخواه را احراز نمود قرار قبولی دادخواست واخواهی را صادر می­نماید در اینصورت اجرای حکم چنانچه در حال انجام باشد تا روشن شدن نتیجه دادخواست واخواهی به درخواست محکوم علیه متوقف می­شود. بدیهی است که قرار قبولی دادخواست واخواهی بدین معناست که دادگاه ادعای واخواه را مبنی بر آگاه نشدن از مفاد حکم پذیرفته و به وا خواهی او رسیدگی می­کند. درنتیجه پرونده برای رفع نقص احتمالی از دادخواست به دفتر بازمیگردد اما درصورتی که دادگاه ادعای واخواه را دراین خصوص نپذیرد، قرار رد داخواست واخواهی را صادر می­نماید.

آثار واخواهی:

واخواهی مانند تجدیدنظر خواهی، دو اثر دارد؛ اثر تعلیقی و اثر انتقالی.

اثر تعلیقی: واخواهی مانند تجدیدنظر خواهی اثر تعلیقی دارد بدین معنا که تا پایان مهلت واخواهی صدور دستور اجرای حکم ممنوع است و چنانچه در مهلت مقرر، واخواهی صورت پذیرد، دستور اجرای حکم تا روشن شدن نتیجۀ واخواهی صادر نمی­شود. چنانچه حکم غیابی در پرونده­ای صادر شده باشد ه با توجه به نوع دعوا و یا میزان خواسته­ی آن، قابل تجدیدنظر باشدباتوجه به اثر تعلیقی تجدیدنظر، اجرای حکم تا پایان مهلت تجدیدنظرخواهی و درصورت تجدیدنظر خواهی در مهلت مقرر، تا روشن شدن نتیجۀ تجدیدنظر نیز معلق می­ماند.

لیکن درصورتی که محکوم علیه در مهلت مقرر واخواهی ننماید، چنانچه حکم در پرونده­ای صادر شده باشد که قابل تجدیدنظر نباشد، به درخواست محکوم له باید دستور اجرای حکم صادر شود و چنانچه قابل تجدیدنظر باشد،محکوم له برای گرفتن دستور اجرای حکم، باید تا پایان مهلت تجدیدنظر منتظر بماند و درصورت عدم تجدیدنظر خواهی در مهلت مقرر به درخواست وی، حکم غیابی اجرا خواهد شد. چنانچه محکوم علیه غایب پس از پایان مهلت با ادعای عذر موجه اقدام به اعتراض به رای غیابی نماید،درصورت صدور قرار قبولی شکایت و موجه شمردن ادعای معذور بودن از جانب ایشان، اجرای حکم تا حصول نتیجۀ واخواهی متوقف می­شود .

اثر انتقالی: واخواهی ا ثر انتقالی دارد بدین معنا که بوسیلۀ واخواهی، اختلاف از مرحلۀ پیشین(رسیدگی غیابی) به مرحله واخواهی با لحاظ اعتراضات و دلائل واخواه منتقل می­شود؛ بعبارت دیگر دادگاه دوباره باید رسیدگی و اقدام به صدور حکم نماید .