ماده ۳۰۹ قانون آئین دادرسی مدنی، اصلی را انشا می­نماید که با اصول دادرسی منصفانه منطبق است و آن این است که:«رایی که پس از رسیدگی وا خواهی صادر می شود فقط نسبت به واخواه و واخوانده موثر است و شامل کسی که وا خواهی نکرده است نخواهد شد….» مطابق این ماده، در صورت تعدد محکوم علیهم چنانچه بعضی از آن­ها وا خواهی نمایند و حکم درپی رسیدگی وا خواهی فسخ شود، شامل اشخاصی که وا خواهی نکرده­اند، نمی­شود.

همچنین، درصورت تعدد محکوم لهمِ حکم غیابی، چنانچه محکوم علیه تنها برخی از آن­ها را طرف وا خواهی قرار دهد و حکم فسخ شود، رای جدید شامل اشخاصی که واخوانده نبودند، نخواهدشد. در عین حال همان ماده استثنای مهمی را بر قاعده مذکور وارد آورده است که :«…… مگر اینکه رای صادره قابل تجزیه وتفکیک نباشد که در این صورت نسبت به کسانی که مشمول حکم غیابی بوده ولی وا خواهی نکرده اند نیز تسری خواهد داشت.» 

فرم دادخواست واخواهی word

واخواهی کیفری مهریه نفقه علیه شاکی

اثر واخواهی و خسارت ناشی از اجرای حکم:

درصورتی که واخواهی پس از اجرای حکم غیابی مطرح شود و حکم به نفع واخواه صادر گردد، خواهان مرحلۀ نخستیم(واخوانده) ملزم به جبران خسارت ناشی از اجرای حکم غیابی نسبت به واخواه خواهد بود.

تکالیف واخواه:

واخواه بعنوان اعتراض کننده و کسی که می خواهد حکم دادگاه را نقض نماید وظایفی دارد که در صورت عدم رعایت آنها ممکن است با رد واخواهی مواجه می­گردد. آنچه که بعنوان تکلیف واخواه مورد بررسی قرار می گیرد بیشتر از لحاظ شکلی می باشد و در واقع وظایف و تکالیف واخواه در رعایت آیین دادرسی طرح دادخواست واخواهی می باشد و بشرح ذیل به اختصار بیان می گردد:

۱.برای اعتراض به رای غیابی، محکوم علیه می بایست نسبت به تنظیم دادخواست در فرم چاپی که در مرحله نخستین مورد استفاده قرار می گیرد اقدام نماید.

۲. دادخواست واخواهی و ضمائم آن به تعداد واخوانده(خواهان های دعوای بدوی) بعلاوه یک نسخه به مرجع مربوطه باید تحویل داده شود. تقدیم دادخواست واخواهی و ضمایم به شعبه صادر کننده حکم معترض عنه، از تکالیف دیگر واخواه می باشد.

۳. پرداخت هزینه دادرسی مرحله واخواهی دعاوی غیر مالی از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال و هزینه دادرسی واخواهی دعاوی مالی تا مبلغ یک میلیون تومان ۷ درصد و مازاد بر آن معادل سه درصد محکوم به می باشد و وا خواهی از احکام غیابی صادره از شورای های حل اختلاف هیچگونه هزینه دادرسی ندارد.

۴. بیان دلایل عذر موجه در صورت واخواهی بعد از انقضا مدت با وصف ابلاغ واقعی، یکی دیگر از وظایف واخواه می باشد.

۵. اعلام آدرس صحیح برای ارسال اوراق پرونده، در صورت اشتباه بودن آدرس اعلامی از سوی خواهان بدوی، که در این صورت اوراق و اخطاریه های دادگاه، به آدرس جدید ارسال می گردد

 تنظیم واخواهی توسط وکیلچی