بنام خدا

درتاریخ 95/09/13 طرفین؛ جناب آقای .......... و سرکار خانم ......... به موجب این صورتجلسه درخصوص روابط و شرایط ناشی از زندگی مشترک و متعاقب آن طلاق صورت گرفته به موجب دادنامه شماره ...... مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۴ توافقات شفاهی حین طلاق خود را مکتوب مي نماپند؛

1- طرفین توافق نمودند که زوجه کلیه مهریه خود را به جز آنچه در ادامه خواهد آمد در قبال طلاق بذل می نماید و زوج قبول بذل نموده است. (مهریه عبارت بوده است از ۶۶۴ سکه تمام بهار
آزادی)

2- زوجه نسبت به اجرت المثل ایام زوجیت و نفقه معوقه و دوران عده ادعایی ندارد.

3- زوج بعنوان قسمتی از مهریه پول پیش و مبلغ و ودیعه موضوع قرارداد اجاره شماره ..... را با ظهر نویسی و اخذ رضایت موجر حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۰ به زوجه منتقل می نماید و در این خصوص علاوه بر آن یک وکالتنامه به شماره ....  مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۱۳ تنظیم شده است که به موجب آن حقوق ناشی از قرارداه اجاره مذکور را انتقال خواهد داد در این خصوص لازم به ذکر است که مبالغ اجاره تا پایان مدت از سوی آقای ...... باید پرداخت شود.

4- زوج یکدستگاه خودروی پژو ۴۰۵ به سال ساخت ۱۳۷۸ را به ارزش تقریبی یکصدمیلیون ریال (ده میلیون تومان) به زوجه منتقل نموده و برای انتقال مالکیت و فک پلاک به وی وکالت بلاعزل به شماره ....... مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۱۳ تنظیم شده که کلیه هزینه های راجع به خلافی و فک پلاک به عهده آقای ...... می باشد.

5- زوج موظف است به مدت ۲۴ ماه تمام از تاریخ ۹۵/۰۷/۲۵ هر ماه مبلغ پانزده میلیون ریال معادل یک میلیون و پانصد هزار تومان به زوجه پرداخت نماید (تا 4۷/۶/۲۵). این مبلغ تا زمانی است که زوجه مجرد باشد در هر زمان که زوجه ازدواج نماید این مبلغ قطع خواهد شد. و در صورت عدم ازدواج زوجه باید ۲۴ ماه پرداخت شود.

6- زوج یک فقره چک به شماره ....... بابت کلیه مطالبات فوق به زوجه می دهد که در صورت نیاز و عدم انجام هر یک از تعهدات از سوی زوج. زوجه حق خواهد داشت چک مذکور را به اندازه طلب باقیمانده خود وصول نماید همچنین در صورت تخلف زوج از پرداخت هر یک از اقساط در راس موعد برای زوجه حق گرفتن وجه التزامی معادل کل مبلغ توافق شده در بند  شماره 5 (36/000/000 تومان) وجود دارد.