صورت مجلس تفکیکی

الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی

/elzamtafkiki

صورتمجلس تفکیکی چیست ؟
پس از آنکه آپارتمانی ساخته شد ، مالکیت همه قطعات آن ، بصورت مشاع می باشد . برای اینکه بتوان برای هر واحد بصورت جداگانه سند اخذ نمود ، لازم است مشخصات هر یک از واحدها و قسمتهای دیگر شامل پارکینگ و انباری و قسمت مشاعات مشخص گردد. به سندی که از طرف اداره ثبت تهیه می گردد و مشخصات قسمتهای تفکیکی را مشخص می کند ، صورتمجلس تفکیکی گفته می شود .


با ما تماس بگیرید

با ما تماس بگیرید

برای ثبت سفارش و مشاوره رایگان با کارشناسان ما تماس بگیرید!
info@vakilchi.com
02144425627