مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت

۱- معرفی حداقل دو نفر عضو برای ثبت شرکت (شریک یا اعضای خانواده)

۲- کپی شناسنامه و کارت ملی

۳- آدرس و کد پستی (منزل یا دفتر کار)

۴- انتخاب نام شرکت (به کمک مشاورین ثبت )

۵- انتخاب نوع فعالیت شرکت (به کمک مشاورین ثبت )

۶- تکمیل فرم اطلاعات لازم (به کمک مشاورین ثبت )