-نوع شرکت خود را به وسیله ی مشاورین ما مشخص می‌کنید
-شرکا و همچنین سهامداران شرکت را به وسیله ی مشاورین ما تعیین می‌کنید
-میزان و نوع سرمایه شرکت مورد نظر را مشخص می‌کنید
-موضوع فعالیت شرکت خود را به صورت شفاف با مشورت با ما اعلام می‌کنید
-انتخاب نام شرکت را انجام می‌دهید
-سمت افراد عضو هیئت مدیره را تعیین می‌کنید
-مدارک مورد نیاز و معتبر را آماده و به امضا می‌رسانید
-پست مدارک به اداره ثبت شرکت ها توسط مشاورین ما انجام می‌شود
-هزینه آگهی ثبت شرکت مورد نظر در روزنامه رسمی را پرداخت می‌کنید