در زمان تقدیم شکواییه در دفتر خدمات قضایی( نام و نام خانوادگی شاکی،موضوع شکایت،تاریخ و محل وقوع جرم ،ضرر و زیان وارده ،ادله وقوع جرم و مشخصات و نشانی مشتکی عنه) باید ذکر گردد. شکواییه بعد از ثبت در دفتر خدمات قضایی به دادسرا ارجاع میشود یعنی شکواییه باید خطاب به دادستان نوشته شود و مشتکی عنه(کسی که از او شکایت دارید را با اسم و مشخصات و آدرس تعیین کنید و مشروح شکایت خود را بنویسید و مدارک و مستندات خود را به شکایت پیوست کنید.)

بعد از آنکه شکایت کیفری در دادسرا مطرح شد و بعد از انجام تحقیقات در کلانتری و دادسرا،جهت رسیدگی به دادگاه ارسال میشود ،در شکایت کیفری به شکایت کننده ،شاکی و به طرف او متشاکی یا مشتکی عنه گفته میشود و به موضوع پرونده نیز اتهام میگویند.

برای دعوت کردن طرف شکایت کیفری (متهم)به دادگاه ،اگر فرد دارای ثبت نام ثنا باشد از طریق سامانه ثنا ابلاغ میشود در غیر اینصورت برگی به نام احضاریه برای او ارسال میشود.در شکایت کیفری اگر متهم به احضاریه توجه نکند و در وقت تعیین شده خود را به مرجع قضایی معرفی نکند او را جلب و به اجبار به دادگاه می آورند.در تنظیم شکواییه ،شاکی باید دارای اهلیت باشد و در صورتی که فرد هنوز به سن قانونی نرسیده باشد باید ولی یا قیم فرد نسبت به شکایت اقدام نمایند.

بعضی جرایم، صرفا با شکایت شاکی شروع میشود و فاقد جنبه عمومی می باشد مانند:(جرم توهین و افترا…) اما در برخی از جرایم که جنبه عمومی دارند و غیر قابل گذشت می باشند با اعلام و گزارش ضابطین دادگستری تعقیب جرایم اتفاق می افتد.در حال حاضر که شکواییه در دفتر خدمات قضایی ثبت میشود بعد از ثبت ،برای فرد از طریق تلفن همراه پیامکی مبنی بر اینکه شکواییه شماره…..ارسالی از طریق دفتر خدمات قضایی به ثبت رسیده و جهت تعقیب متهم به شعبه ای از دادسرا ارجاع شده است.

یکی از جهات قانونی برای تعقیب متهم و یا متهمین شکایت شاکی و یا بزه دیده هست و برای اینکه شاکی از فرد متهم دادخواهی نماید لازم با برگه ای بنام شکواییه ،جرم اتفاق افتاده را به دادستان دادسرای محلی که جرم درآن حوزه اتفاق افتاده را اعلام نماید.