۱- برگه شکواییه توسط شاکی یا وکیل شاکی باید تنظیم شود.

۲- در شکواییه باید نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، میزان تحصیلات، وضعیت تأهل، تابعیت، مذهب، شماره شناسنامه، شماره ملی، نشانی دقیق و درصورت امکان نشانی پیام نگار (ایمیل)، شماره تلفن ثابت و همراه و کدپستی شاکی درج گردد.

۳- در شکواییه باید موضوع شکایت، تاریخ و محل وقوع جرم درج گردد.

۴- در شکواییه در صورت ورود ضرر و زیان حتما میزان و مقدار آن قید شود.

۵- ادله وقوع جرم، اسامی، مشخصات و نشانی شهود و مطلعان در صورت امکان

۶- مشخصات و نشانی مشتکی عنه یا مظنون در صورت امکان

برگه شکواییه اوراق متحدالشکلی هست که در دادسراها موجود میباشد. لذا قبل ازتنظیم شکواییه حتما از وکیلچی برای تنظیم به هنگام و دقیق مشاوره حقوقی تنظیم شکواییه اخذ نمایید.