زمان مناسب سرمایه گذاری

سرمایه لازم برای سرمایه گذاری

فوت و فن تحقیق در بازار محلی

مدیریت سرمایه گذاری

داشتن حس امنیت در سرمایه گذاری

نظارت بر سرمایه گذاری

تنظیم قرارداد سرمایه گذاری

مشاوره سرمایه گذاری