2.مدارک مورد نیاز

پس از انتخاب نوع شرکت و تعیین شرکا، مرحله بعدی جهت ثبت شرکت، فراهم نمودن مدارک لازم است. قانونگذار برای تاسیس و ثبت هر یک از انواع شرکت مدارک جداگانه ای را پیش بینی نموده است که در ذیل به آن ها اشاره می کنیم.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت سهامی خاص:

1-دو برگ اظهارنامه شرکت    
2-دو جلد اساسنامه شرکت    
3-دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین  
4-دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره با امضای مدیران منتخب
5-کپی شناسنامه  ی برابر اصل شده توسط دفاتر اسناد رسمی همه ی اعضای هیات مدیره، سهامداران و بازرسین
6-کپی کارت ملی برابر اصل شده توسط دفاتر اسناد رسمی-همه ی اعضای هیات مدیره ،سهامداران و بازرسین
7-ارائه گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آنجا افتتاح شده است.
8-ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری (اگر آورده شرکت غیر نقدی منقول و یا غیر منقول باشد)
9-ارائه اصل سند مالکیت (اگر اموال غیر منقول جزء سرمایه شرکت باشد)
10-گواهی عدم سوءپیشینه ی کیفری همه ی اعضای هیات مدیره و بازرسان شرکت
11-ارائه ی اقرارنامه ی همه ی اعضا ی هیات مدیره مبنی بر اینکه کارمند رسمی دولت نیستند و مدیر عامل مبنی بر اینکه در شرکت دیگری سمت مدیریت عامل را دارا نیست.
12-امضاء وکالتنامه
13-ارائه ی اصل قیم نامه در صورتی که یکی از اعضا دارای اهلیت نباشد.
14-در صورتیکه اعضا با سهامداران شخص حقوقی باشند،کپی آگهی تاًسیس،روزنامه ی رسمی،کپی روزنامه ی رسمی آخرین تغییرات + کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده ی نماینده ی شخص حقوقی
15-در صورت حضور سهامدار خارجی در صورتیکه شخص حقیقی باشد کپی برابر اصل پاسپورت و ترجمه ی رسمی آن،در صورتیکه شخص حقوقی باشد ارائه ی گواهی ثبت شرکت در مرجع ثبت شده ی آن کشور که مبین آخرین وضعیت شرکت و ترجمه ی رسمی آن،همینطور اصل و ترجمه ی وکالتنامه
16-ارائه ی مجوز مربوط به فعالیت از مرجع ذیربط در صورت نیاز

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت سهامی عام:

1-دو نسخه اساسنامه ی شرکت
2-دو نسخه اظهارنامه
3-دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موًسسین
4-دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره
5-اگهی دعوت مجمع موًسسین در روزنامه ی تعیین شده
5-فتوکپی شناسنامه ی مدیران(در مورد اشخاص حقوقی ارائه ی برگ نمایندگی الزامی است)
7-گواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل 35 % سرمایه ی شرکت
8-ارائه ی مجوز یا موافقت اصولی یا مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود:

1-دو برگ تقاضانامه ی ثبت شرکت ها با مسئولیت محدود
2-دو برگ شرکت نامه
3-دو نسخه از اساسنامه
4-دو نسخه صورت جلسه ی مجمع عمومی موًسسین و هیاًت مدیره
5-فتوکپی شناسنامه کلیه شرکا و مدیران(اگر مدیر خارج از سهامداران انتخاب شود)
6-اخذ و ارائه مجوز مربوطه (در صورت نیاز)

مدارک مورد نیاز برای شرکت تضامنی:

1-دو برگ تقاضانامه
2-دو برگ شرکت نامه
3-دو نسخه اساسنامه
4-فتوکپی شناسنامه ی شرکا
5-مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت تعاونی (هر کدام در 4 نسخه)

1-صورتجلسه ی تشکیل مجمع موًسس و اولین مجمع عمومی عادی و اسامی اعضا و هیاًت مدیره ی منتخب و بازرسان و مدیر عامل شرکت
2-اساسنامه ی مصوب مجمع عمومی
3حدعوتنامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادی
4-درخواست کتبی ثبت
5-طرح پیشنهادی و ارائه ی مجوز وزارت تعاون
6-رسید پرداخت مقدار لازم التاًدیه ی سرمایه،طبق اساسنامه
7-مدارک دعوت تشکیل اولین جلسه ی مجمع عمومی عادی(موضوع بند 2 ماده ی 32)
8-موافقت نامه ی تشکیل شرکت یا اتحادیه(تبصره ی ماده ی 51)
9-مجوز ثبت شرکت یا اتحادیه (بند 28 ماده ی 66 و بند 4 ماده ی 51)

مدارک مورد نیاز جهت اخذ پروانه تاسیس شرکت تعاونی:

1-فتوکپی مدارک ثبت تعاونی که از مرجع ثبت دریافت شده است.
2-نسخه ای از روزنامه رسمی که آگهی تشکیل شرکت تعاونی در آن چاپ شده است.
3-تقاضانامه برای اخذ پروانه تاسیس که به عنوان اداره تعاون نوشته شده است.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت مختلط سهامی:

1-یک نسخه مصدق از شرکت نامه
2- یک نسخه مصدق از اساسنامه
3-اسامی مدیر یا مدیران شرکت
4-نوشته ای با امضای مدیر شرکت، حاکی از تعهد پرداخت تمام سرمایه و پرداخت واقعی لااقل ثلث از آن سرمایه
5-سوابق مصدق از تصمیمات مجمع عمومی در موارد مذکور در مواد 40،41،44
6-نوشته ای با امضای مدیر شرکت، حاکی از پرداخت تمام سرمایه ی نقدی شرکای ضامن و تسلیم تمام سرمایه ی غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت مختلط  غیر سهامی:

1-یک نسخه ی مصدق از شرکت نامه
2-یک نسخه ی مصدق از اساسنامه(اگر باشد)
3-اسامی شرکت یا شرکای ضامن که سمت مدیریت دارند.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت نسبی:

1-یک نسخه ی مصدق از شرکت نامه
2-یک نسخه ی مصدق از اساسنامه(اگر باشد)

برای تشکیل شرکت نسبی رعایت نکات ذیل ضروری است:
-شرکتنامه برابر قانون تنظیم شده باشد.
-تمام سرمایه نقدی شرکت پرداخت گردد.
-سهم الشرکه غیر نقدی شرکت با رضایت همه شرکاء ارزیابی و تسلیم گردیده باشد.
-منافع حاصله به نسبت سهم الشرکه هر شریک تقسیم می شود مگر اینکه بموجب شرکتنامه ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
-مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت در مقابل شرکاء مانند مسئولیت وکیل در مقابل موکل است.
-شرکاء باید از بین خود و یا از خارج حداقل یک نفر را بعنوان مدیر شرکت معین نمایند.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت های خارجی:

1-اظهارنامه ی ثبت
2-یک نسخه ی مصدق از اساسنامه ی شرکت
3-یک نسخه ی مصدق از اختیار نامه ی عمده ی شرکت در ایران و در صورتی که شرکت چند نماینده ی مستقل در ایران داشته باشد یک نسخه ی مصدق از اختیارنامه ی هر یک از آن ها
4-داشتن مجوز(قرارداد قانونی) با یکی از وزارتخانه ها یا سازمان های دولتی و یا چنانچه شرکت خارجی باشد شرایط عملیات آن باید به موجب امتیازات صحیح و منطقی مقرر گردیده باشد.

موردی برای نمایش وجود ندارد.
وکیلچی با حدود نیم قرن تجربه فعالیت موفق حقوقی و داوری در زمینه های حقوقی، کیفری، بین المللی در ایران و سایر کشورها و با همکاری وکلای مجرب خود سعی داشته است که با استفاده از تجارب، علم روز، کسب اطمینان و اعتماد موکلین خود و با همکاری اساتید دانشگاه و سازمان ها و وزارت خانه های مختلف در زمینه ارتقای موفقیت در دعاوی حقوقی و کسب نتایج بهتر اقدام روز افزون به عمل آورد.
اطلاعات بیش‌تر
دسته‌بندی
عضویت خبرنامه
عضو خبرنامه ماهانه وب‌سایت شوید و تازه‌ترین نوشته‌ها را در پست الکترونیک خود دریافت کنید.
آدرس پست الکترونیک خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...
بایگانی
موردی وجود ندارد.
با ما تماس بگیرید

با ما تماس بگیرید

برای ثبت سفارش و مشاوره رایگان با کارشناسان ما تماس بگیرید!
info@vakilchi.com
02144425627