نمونۀ لایحۀ دفاعیۀ خوانده (در پروندۀ تخلیۀ مورد اجاره.docx