نمونۀ لایحۀ دفاعیۀ تجدید نظر خوانده به دادگاه تجدید نظر استان.docx