نمونه دفاع خواهان (مؤجر) در خصوص دعوی تخلیه به لحاظ تعدی و تفریط مستأجر.docx