لایحه در خصوص اجرای قرارهای معاینه و تحقیق محلی.docx