درخواست تقاضای اخذ اجازۀ مخصوص صدور دستور موقت.docx