دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی.docx