بخشنامۀ دادستان کل کشور به مراجع قضائی در خصوص اعمال مادۀ 3.docx