دادخواست مطالبۀ وجه با توجه به رسید عادی (کتبی.docx