دادخواست فسخ قولنامه از سوی فروشنده به لحاظ تأخیر خریدار در مراجعه به دفترخانه.docx