دادخواست ازدواج مجدد به سبب عدم قدرت زوجه در ایفای وظایف قانونی و شرعی.docx