دادخواست خلع ید و قلع و قمع بنا، اجرت المثل دوران تصرف و بدواً صدور قرار تأمین خواسته.docx