دادخواست تخلیه به منظور نوسازی ملک مورد اجاره.docx