دادخواست تخلیه به علّت انتقال به غیر بدون مجوّز (مورد اجاره.docx