دادخواست تخلیه اماکن تجاری به لحاظ احداث ساختمان جدید.docx