دادخواست صدور دستور موقت بر منع نقل و انتقال پلاک ثبتی.docx