دادخواست اجازۀ فروش ملک (مشاع) غیر قابل افزار.docx