دادخواست اجازه انجام معامله نسبت به سهم مشمول خدمت وظیفه عمومی.docx