دادخواست تسلیم مورد معامله و الزام به حضور در دفترخانه و انتقال پلاک ثبتی و بدواً صدور قرار دستور موقت (2).docx