دادخواست تحویل مورد معامله و بدواً صدور قرار دستور موقت.docx