خسارت ناشی از حادثه بعد از گذشت سالیان متمادی.docx