مدارک ثبت برند

مدارک ثبت برند در صورتی که به نام شخص حقیقی باشد با مدارک لازم برای ثبت برند به نام اشخاص حقوقی و شرکت ها متفاوت است.

مدارک لازم برای اشخاص حقیقی متقاضی ثبت برند:

 1. کپی برابر اصل شده شناسنامه شخص حقیقی
 2. کپی برابر اصل شده کارت ملی شخص حقیقی
 3. کپی برابر اصل شده کارت بازرگانی (در صورت لاتین بودن برند پیشنهادی)
 4. کپی برابر اصل شده مجوز فعالیت
 5. اطلاعاتی از قبیل آدرس، کد پستی، آدرس الکترونیکی، شماره تلفن همراه و شماره تلفن ثابت شخص حقیقی

مدارک لازم برای اشخاص حقوقی متقاضی ثبت برند:

 1. کپی برابر اصل شده شناسنامه تمام افرادی اعم از مدیران، سهامداران یا شرکا که در شرکت مورد نظر حق امضا دارند.
 2. کپی برابر اصل شده کارت ملی تمام افرادی اعم از مدیران، سهامداران یا شرکا که در شرکت مورد نظر حق امضا دارند.
 3. کپی برابر اصل شده مجوز فعالیت
 4. کپی روزنامه رسمی که ثبت شرکت در آن آگهی شده است
 5. کپی روزنامه رسمی آخرین تغییرات شرکت
 6. کپی برابر اصل شده کارت بازرگانی (در صورت لاتین بودن برند پیشنهادی)
 7. اطلاعاتی از قبیل آدرس، کد پستی، آدرس الکترونیکی، شماره تلفن همراه و شماره تلفن ثابت افرادی که در شرکت حق امضا دارند.
 8. مدت زمان ثبت برند

در حالت کلی مدت زمان ثبت برند در ایرام کمتر از دو ماه نیست. این مدت زمان از مجموع زمان لازم برای بررسی تقاضا توسط کارشناسان، اقدام به تشکیل پرونده حضوری، انتظار برای چاپ روزنامه رسمی و مدت سی روزه اعتراض به ثبت برند، چاپ روزنامه رسمی ثانویه و مراجعه حضوری برای دریافت سند مالکیت برند ثبت شده ناشی می شود.