نکات مهم معاملات ملکی

تنظیم مبایعه نامه ملکی

نمونه مبایعه نامه ملک

موارد غیر قانونی معاملات املاک

انواع معاملات ملکی

خرید زمین های مصادره ای

خرید زمین های ستاد اجرایی فرمان امام

خرید زمین های کشاورزی و داخل طرح

امور اجرایی معاملات املاک

شناسایی کامل مدارک فروشنده

بررسی وضعیت سند

مطابقت ملک با وضعیت موجود آن

تنظیم و ثبت سند