1. تعریف کارت بازرگانی

2. مراحل اخذ کارت بازرگانی

3. مدارک مورد نیاز جهت اخذ کارت بازرگانی

4. لیست مراکز دریافت استعلام های کارت بازرگانی

5. ضوابط آموزش متقاضیان کارت بازرگانی جدید

6. تمدید کارت بازرگانی