در هر زمان که  جهت احقاق حق خود به دادگستری مراجعه می نمایید، الزاما  باید مطابق قانون هزینه ها را پرداخت نمایید، به طور مثال هزینه اوراقی که تقدیم نموده اید، مانند دادخواست و شکواییه و یا از جهت دعوا تمبر باید باطل نمایید.

در دعوای حقوقی و کیفری نحوه ابطال تمبر و معیار تعیین میزان آن متفاوت است که اینجا به بیان هزینه دادرسی در سال ۱۴۰۰ در امور حقوقی و کیفری و غیره به تفکیک میپردازیم:

تعرفه هزینه دادرسی و خدمات قضایی در امور حقوقی

 • بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائیه دادگاه‌ها و هیات های حل اختلاف موضوع قانون کار برای هر برگ ۲۰ هزار ریال
 • هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله بدوی تا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال: ۵/۲ درصد ارزش خواسته
 • هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله بدوی بیش از ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال: ۵/۳ درصد ارزش خواسته
 • هزینه دادرسی دعاوی مالی در تجدیدنظر و واخواهی: ۵/۴ درصد محکوم به
 • هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله فرجام خواهی و اعاده دادرسی و اعتراض ثالث: ۵/۵ درصد ارزش خواسته
 • هزینه دادرسی در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد ۱.۵۰۰.۰۰۰ هزار ریال
 • هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی، درخواست تامین دلیل و تامین خواسته در کلیه مراجع قضایی بسته به نوع دعوی (طبق بخشنامه رئیس قوه قضاییه) از ۴۰۰.۰۰۰ هزار ریال تا ۱.۸۰۰.۰۰۰ میلیون ریال.
 • هزینه اعتراض و درخواست تجدیدنظر از قرارهای قابل تجدیدنظر در دادگاه و دیوان عالی کشور ۳۰۰.۰۰۰ هزار ریال.
 • هزینه تطبیق اوراق با اصل آن‌ها در دفاتر دادگاه ها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی ۱۵.۰۰۰ هزار ریال
 • هزینه درخواست تصویر از اوراق پرونده: ۵۰.۰۰۰ هزار ریال
 • هزینه صدور گواهی از دفاتر مراجع قضایی : ۵۰.۰۰۰ هزار ریال
 • هزینه مطابقت رونوشت و تصویر با اصل در هر مورد: ۳۰۰.۰۰۰ هزار ریال
 • هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد: ۱۰۰.۰۰۰ هزار ریال
 • هزینه گواهی امضای مترجم توسط دادگستری برای هر مورد: ۳۰۰.۰۰۰ هزار ریال
 • هزینه پلمپ اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمی دادگستری: ۳۰۰.۰۰۰ هزار ریال
 • هزینه پلمپ گواهی صحت ترجمه در هر مورد: ۳۰۰.۰۰۰ هزار ریال
 • هزینه درخواست اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ۳۰۰.۰۰۰ هزار ریال.
 • هزینه دادرسی و تعرفه خدمات قضایی در امور کیفری
 • هزینه تقدیم شکایت کیفری: ۱۰۰.۰۰۰ هزار ریال
 • مطابق تبصره ۱ ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری، هزینه شکایت افراد ناتوان مالی به تشخیص دادستان از اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می شود.
 • هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظرخواهی از احکام کیفری: ۳۰۰.۰۰۰ هزار ریال
 • هزینه اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا:۲۰۰.۰۰۰ هزار ریال
 • هزینه اعاده دادرسی کیفری در دیوان عالی کشور: ۵۰۰.۰۰۰ هزار ریال
 • هزینه درخواست اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲: ۳۰۰.۰۰۰ هزار ریال
 • تقدیم شکایت به دادسرای انتظامی قضات: ۳۰۰.۰۰۰ هزار ریال
 • هزینه صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری: نسخه اول ۲۰۰.۰۰۰ هزار ریال
 • هزینه صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری: نسخه دوم ۱۵۰.۰۰۰ هزار ریال.

هزینه اجرای احکام مدنی

 • هزینه اجرای احکام دعاوی مالی (موضوع بند ۱ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی): ۵ درصد محکوم به
 • هزینه اجرای احکام دعاوی غیرمالی و احکامی که محکوم به آن تقویم نشده و هزینه اجرای آراء و تصمیمات مراجع غیردادگستری  (طبق بخشنامه رئیس قوه قضاییه): از ۴۰۰.۰۰۰ هزار ریال تا ۱.۸۰۰.۰۰۰ میلیون ریال
 • هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضایی: ۳۰۰.۰۰۰ هزار ریال
 • هزینه اعتراض شخص ثالث به اجرای احکام مدنی: ۲۰۰.۰۰۰ هزار ریال

هزینه دادرسی در دیوان عدالت اداری

 • تقدیم دادخواست به شعب دیوان عدالت اداری: ۲۰۰.۰۰۰ هزار ریال
 • تقدیم دادخواست به شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری: ۴۰۰.۰۰۰ هزار ریال

هزینه رسیدگی در شورای حل اختلاف

 • دعاوی مالی: معادل ۵ درصد هزینه دادرسی در محاکم دادگستری
 • دعاوی کیفری و غیرمالی: معادل هزینه دادرسی در محاکم دادگستری
 • صلح و سازی با تراضی طرفین: رایگان
 • تجدیدنظرخواهی از آراء شورای حل اختلاف: برابر هزینه دادرسی مرجع تجدیدنظر
 • جزای نقدی مجازات موضوع تخلفات رانندگی، بدل از حبس و مجازات جایگزین حبس
 • در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود یک روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی یا مجازات جایگزین حبس باشد: از ۳ میلیون و ۳۰۰ تومان تا ۳۳ میلیون ریال
 • هرگاه حداقل مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و حداکثر آن یک سال یا مجازات جایگزین حبس باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود: از ۳۳ میلیون ریال تا ۹۹ میلیون ریال
 • هرگاه حداقل مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و حداکثر آن بیشتر از یک سال یا مجازات جایگزین حبس باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود: از ۹۹ میلیون ریال تا ۹۹۰ میلیون ریال.

هزینه رسیدگی به شکایت کیفری چک بلامحل و به حساب مسدود

 • تا مبلغ ۱میلیون ریال:۶۰.۰۰۰ هزار ریال
 • نسبت به مازاد تا ۱۰میلیون ریال: ۳۰۰.۰۰۰ هزار ریال
 • نسبت به مازاد تا ۱۰۰ میلیون ریال: ۴۰۰.۰۰۰ هزار ریال
 • مازاد بر ۱۰۰ میلیون ریال: یک در هزار.

وکیلچی به شما کمک می‌کند تا با جستجو و انتخاب متخصصین حقوقی، کار حقوقی خود را با هزینه مشخص و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام دهید.