اظهارنامه نوشته ای است که مطابق مقررات قانونی تنظیم میشود و به صراحت ماده ۱۵۶قانون آیین دادرسی مدنی از راه های رسمی مطالبه حق به شمار می رود. به عبارت دیگر ارسال اظهارنامه، مقدمه ای است برای مطالبه بعضی از حقوقی به وسیله اظهارنامه نه تنها مطالبه رسمی حق امکانپذیر است بلکه میتوان توسط اظهارنامه آمادگی تسلیم هر چیزی اعم از مال،وجه و سند را به مخاطب اعلام کرد.

در حال حاضر اظهارنامه در دفتر خدمات قضایی به ثبت می رسد اگر مخاطب در سامانه ثنا عضویت داشته باشد به سامانه او ابلاغ میشود و در غیر اینصورت توسط ضابطان دادگستری به محل اقامت مخاطب ابلاغ میشود.