ریاست محترم دادگاه تجدید نظر استان ……………….

سلام علیکم / احتراماً / اینجانب / اینجانبه ………………………. محکوم علیه / وکیل محکوم علیه …………………….. دادنامه شماره ………….. مورخ ……………… موضوع کلاسه پرونده ………………… شعبه …………….. دادگاه عمومی ………………… که بر اساس اتهام واهی ……………………. به تحمل ……………. ماه / سال حبس تعزیری محکوم شده ام در مهلت قانونی نسبت به رأی صادره که واجد ایرادات اساسی و قانونی بوده اعتراض داشته با اجازه حاصل از مواد ۱۹ -۲۰ – ۲۱ -۲۵ – ۲۶ -۲۷ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب تجدیدنظر خواهی از دادنامه صدرالاشعار در نفس امر صدور حکم بر نقض و سپس برائت اینجانب / اینجانبه / از محضر ریاست محترک دادگاه تجدیدنظر تحت استدعاست .

با تشکر و تجدید احترام

محکوم علیه / وکیل محکوم علیه

دادخواست تجدید نظرخواهی:

دادخواست تجدید نظر یکی از اوراق قضایی می باشد که در پروندهای حقوقی کاربرد دارد، مثلا اگر در پرونده خلع ید و یا پرونده دعاوی خانواده یکی از طرفین در دادگاه بدوی محکوم شود تا بیست روز مهلت دارد نسبت به رای صادره از دادگاه بدوی اعتراض نماید. برای اینکه اعتراض خودش را به مرجع بالاتر یعنی “داد گاه تجدید نظر” ارسال کند باید در برگه دادخواست تجدید نظر اعتراض خودش را به رای دادگاه اول اعلام کند.

گاها افرادی به دلیل اینکه فاقد دانش حقوقی و همچنین به علت اینکه از وکلای دادگستری جهت تنظیم دادخواست تجدید نظر خواهی استفاده ننموده بودند، اعتراض خودشان را در اوراق دیگری غیر از برگه دادخواست تجدید نظر اعلام کرده و در نهایت چون از مسیر قانونی اقدام ننموده اند، حق خودشان را از دست داده اند.