الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی

الزام به اخذ پایان کار

افراز ملک مشاع از اداره ثبت

تبدیل سند های قدیمی به جدید و تک برگی

تقسیم ملک مشاع

فروش ملک مشاع

الزام به تنظیم سند

افراز ملک مشاع از دادگاه