برای سال ۱۴۰۰ نرخ دیه قتل عمدی یا غیرعمدی مسلمان ۴۸۰ میلیون تومان و این نرخ از تاریخ ۱۴۰۰/۱/۱ لازم الاجرا است.

مبلغ دیه کامل اعلام شده نسبت به مبلغ دیه در سال ۹۹، ۱۵۰ میلیون تومان یا به عبارت دیگر حدود ۴۵ درصد افزایش یافته است.

دیه ماه های حرام سال ۱۴۰۰

با افزودن ثلث مبلغ اعلام شده به دیه در ماه های عادی، مبلغ دیه در ماه های حرام سال ۱۴۰۰ که برابر ۶۴۰ میلیون تومان است بدست میاید.

ماه‌های حرام و معادل شمسی آن ها در سال پیشرو شامل موارد زیر است:

  • محرم (۱۹ مرداد الی ۱۶ شهریور)
  • ذی القعده (۲۲ خرداد الی ۲۰ تیر)
  • ذی الحجه (۲۱ تیر الی ۱۸ مرداد)
  • رجب (۱۴ بهمن الی ۱۲ اسفند)

برای محاسبه آنلاین دیه قتل، می‌توانید از خدمات وکیلچی استفاده کنید. 

محاسبه درصدی دیه

دیه برخی از اعضای بدن به صورت درصدی از دیه کامل محاسبه می‌شود. 

  • نیم درصد دیه سال هزار و چهارصد: ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان
  • یک درصد دیه ۱۴۰۰: ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
  • دو درصد دیه: ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان
  • ۵ درصد دیه: ۲۴ میلیون تومان
  • ده درصد دیه: ۴۸ میلیون تومان
  • ۵۰ درصد دیه سال: ۲۴۰ میلیون تومان