دادخواست، اولین وسیله یا پل ارتباطی شما با دادگاه حقوقی یا شورای حل اختلاف میباشد. مثلا اگر شما از شخصی طلبی دارید باید ابتدا خواسته خودتان را در برگه بنام دادخواست بنویسید و ان برگه دادخواست را به دادگاه ارایه نمایید و دادگاه بر اساس ان برگه به خواسته یا ادعا شما رسیدگی میکند. برگه دادخواست یک فرم مخصوص هست که توسط واحد حسابداری دادگستری به مراجعه کنندگان داده میشود. برگه دادخواست داری چندین ردیف میباشد. البته در حال حاضر برگه دادخواست برای طرح دعوای که در صلاحیت شورای حل اختلاف است استفاده میگردد. برای طرح دعوی در دادگاه حقوقی میتوانید به صورت انلاین درخواست نگارش دادخواست خودتان را ثبت نمایید تا به صورت انلاین توسط وکیل دادگستری ثبت گردد. تنظیم دادخواست

از این رو وکیلچی به شکل تخصصی و حرفه ای، آمادگی خود را در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی و اینترنتی، تنظیم دادخواست، تنظیم شکواییه، تنظیم لایحه دفاعیه، تنظیم اظهارنامه ، تنظیم لایحه فرجام خواهی،  تنظیم تجدید نظر خواهی، ، نگارش دادخواست به دیوان عدالت اداری، نگارش مطالبه حقوق ناشی از قانون کار اعلام می دارد.

نحوه تنظیم دادخواست در سال ۹۹

دادخواست حقوقی چیست؟

اقامه دعوا، در واقع، با تقدیم دادخواست به عمل می آید .دادگاه در صورتی میتواند به دعوی مدنی و یا جنبه مدنی امر کیفری رسیدگی نماید که دادخواست تقدیم شده باشد.بدون تقدیم دادخواست که در حال حاضر در دفاتر خدمات قضایی انجام میشود دعوا اقامه نمیشود.در واقع طبق قانون تاریخ تقدیم دادخواست ،تاریخ اقامه دعوا محسوب میشود.با این تفاسیر حتما در نگارش دادخواست باید دقت کافی را به کار برد و از افراد متخصص در این زمینه استفاده کرد،چرا که دادخواستی که به طرز صحیح تنظیم نشود تمامی مراحل رسیدگی را تحت تاثیر قرار می دهد.شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می باشد .بنابرایت دادگاه در صورتی میتواند به دعوا رسیدگی نماید که خواهان دادخواست خویش را در دفاتر خدمات قضایی ثبت نماید.

دادخواست برگی است که به وسیله آن دادخواهی میشود و دادخواست باید به زبان فارسی باشد.دادخواستی که در مرحله نخستین تقدیم میشود به آن دادخواست نخستین و اگر در مرحله تجدیدنظر و فرجام باشد به آن دادواست تجدیدنظر یا فرجام گویند.برای آنکه اصول شکلی دادخواست رعایت شود باید شرایط مندرج در ماده۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی رعایت شود و عدم رعایت هر کدام از این موارد دارای ضمانت اجرایی می باشد که عدم رعایت دسته ای از این موارد منجر به رد دادخواست و بعضی دیگر موجب توقیف آن و صدور اخطار رفع نقص میشود.

چرا باید در تنظیم دادخواست اصول آن رعایت شود؟

تنظیم دادخواست باید به زبان فارسی باشد به طوری که در بعضی از ارا آمده که اگر دادخواست به زبان فارسی نباشد قانونی نیست،بنابراین برای اینکه دادخواستی اصول شکلی آن رعایت شود برای تنظیم آن حتما باید با وکیل دادگستری مشورت شود.نکته دیگری که در تنظیم دادخواست باید رعایت شود این است که دادخواست حتما باید دارای امضا باشد و دادخواستی که این شرط در ان رعایت نشده باشد را نمی توان دادخواست نامید حتی اگر دارای سایر شرایط باشد.بنابراین چنین برگی بی اثر بوده و ثبت چنین دادخواستی ممنوع می باشد.در تنظیم دادخواست حتما باید نام و اقامتگاه خواهان ذکر شود ،در صورتی که مشخصات خواهان در دادخواست مشخص نباشد دادخواست رد میشود.

اگر قبل از انقضای فرجه مقرر خواهان به دادگاه مراجعه کند میتواند از رد دادخواست جلوگیری کند ،به موجب قانون نام و مشخصات خوانده حتما باید در دادخواست ذکر شود که ممکن است خوانده دعوا یک نفر یا اشخاص متعدد باشند .یکی از مواردی دیگری که در تنظیم دادخواست باید رعایت شود تعیین خواسته و بهای آن است .خواسته خواهان مربوط خواسته،توجه نماید والا مستنکف از احقاق حق شمرده میشود تعیین خواسته ،محدوده رسیدگی دادگاه را مشخص میکند،در صورتی که خواسته خواهان در ستون دادخواست با متن دادخواست با هم در تعارض باشند دفتر دادگاه اخطار رفع نقص صادر میکند .در تنطیم دادخواست حتما ادله و وسایل اثبات دعوا اعم از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین باید ذکر شود .

دادخواست ممکن است دارای پیوست باشد که در این صورت خواهان به سندی استناد که استناد می نماید باید به ترتیبی تهیه و تقویم شود که قانونگذار پیش بینی نموده است .ضمنا اگر دادخواست توسط ولی ،قیم ،وکیل خواهان تقدیم شود رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست دهنده است به پیوست دادخواست تسلیم دادگاه میشود.

گرفتن مشاوره حقوقی برای تنظیم دادخواست صحیح کجا کاربرد دارد؟

اخذ مشاوره حقوقی در مورد تنظیم دادخواست بهترین راه حل برای طرح یک دعوی حقوقی می باشد. پیشنهاد وکیلچی به شما هموطنان گرامی این هست که قبل از هرگونه اقدام حقوقی در هر زمینه ای خصوصا مشاوره حقوقی در تنظیم دادخواست با وکیل دادگستری مشاوره بگیرید.کاربرد مشاوره حقوقی برای تنظیم دادخواست حقوقی در این است که ساختار اولیه اقامه دعوی فراهم شده و هیج ایراد موثری به آن وارد نیست،چرا که دادخواست شما محدوده رسیدگی دادگاه را مشخص میکند .